Anh lanh cưới vợ cho lanh,
Đến khi có khách đỡ anh trăm bề.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004