Anh lanh cưới vợ cho lanh,
Đến khi có khách đỡ anh trăm bề.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]