Làm dâu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004