Thầy mẹ đập thiếp, chàng đứng chàng coi,
Sao chàng không vào cướp lấy ngọn roi cho thiếp nhờ?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004