Thầy mẹ đập thiếp, chàng đứng chàng coi,
Sao chàng không vào cướp lấy ngọn roi cho thiếp nhờ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]