Anh lính là anh lính ơi!
Em thương anh lính nắng nôi nhọc nhằn
Ví dụ em được nâng khăn
Thì em thu xếp cho anh ở nhà
Từ ngày anh bước chân ra
Đến kỳ canh gác ắt là đông binh
Thương anh, em để bên mình
Vì việc triều đình quan bắt phải đi
Thương anh đi lính hàn vi
Anh thì vui gượng, em thì sầu riêng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]