Anh em chín họ mười đời
Hai người cùng có, chẳng rời nhau ra
Chị em cùng khúc ruột rà
Kẻ giàu người khó, họ xa tám đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]