Cắt dây bầu, dây bí, chẳng ai cắt dây chị, dây em


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004