Anh em như chân như tay,
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.


Khảo dị:
Anh em như chân với tay,
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
Anh em như thể tay chân,
Rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)