Em đón vợ con tới châu Kinh,
Tin đưa như thế thoả lòng anh.
Theo về trong kẽm thoáng hồng nhạn,
Vội tới đầu sông bay tích linh.
Nghiêu đóng đường hiểm giờ xa tít,
Vũ khới nước sông nay chảy thành.
Tua đỏ bám sau cột buồm quạ,
Hoàng ngưu chẳng đợi báo tin xanh.

tửu tận tình do tại