Ai mua con quạ bán cho
Đen lông đen cánh, bộ giò cũng đen


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]