Ai mua con quạ bán cho
Đen lông đen cánh, bộ giò cũng đen


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001