Ai ăn cau cưới thì đền,
Tuổi em còn bé chưa nên lấy chồng.


Khảo dị:
Ai ăn cau cưới thì xin,
Tuổi tôi còn bé chửa nên lấy chồng.
Ai ăn trầu cưới thì đền,
Tuổi em còn nhỏ chửa nên lấy chồng.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975