Ai ăn cau cưới thì đền,
Tuổi em còn bé chưa nên lấy chồng.


Khảo dị:
Ai ăn cau cưới thì xin,
Tuổi tôi còn bé chửa nên lấy chồng.
Ai ăn trầu cưới thì đền,
Tuổi em còn nhỏ chửa nên lấy chồng.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]