Gặp nhau giữa bãi cát dài,
Trầu têm nỏ có, trầu bài cũng không.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001