Trầu không ăn vôi ắt là trầu nhạt,
Cau không hạt ắt miếng cau già.
Mình không lấy ta ắt là mình thiệt,
Ta không lấy mình ta biết lấy ai?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)