Đạp xe nước chảy lên đồng,
Bao nhiêu nước chảy, thương chồng bấy nhiêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]