Đạp xe nước chảy lên đồng,
Bao nhiêu nước chảy, thương chồng bấy nhiêu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004