Sóng sao cho vịt ướt lông,
Rùa kêu, đá nổi, thiếp không bỏ chàng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)