Trách chàng ăn ở chấp chênh,
Em như thuyền thúng lênh đênh giữa dòng.
May ra trời lặng, nước trong,
Chẳng may bão táp cực lòng thiếp thay.
Công thiếp vò võ đêm ngày,
Mà chàng ăn ở thế này chàng ôi!
Thiếp như hoa đã nở rồi,
Xin chàng che lấy mặt trời cho tươi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)