Anh lấy em về thờ kính mẹ cha,
Rồi sau coi sóc cửa nhà cho anh.


Khảo dị:
Anh lấy em về thờ mẹ kính cha,
Rồi sau coi sóc cửa nhà cho anh.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004