Anh lấy em về thờ kính mẹ cha,
Rồi sau coi sóc cửa nhà cho anh.


Khảo dị:
Anh lấy em về thờ mẹ kính cha,
Rồi sau coi sóc cửa nhà cho anh.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]