Mồ hôi gió đượm,
Thiếp thương chồng, thiếp phải chạy theo.
Con ơi, mẹ dắt lên đèo,
Chim kêu bên nọ, vượn trèo bên kia.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]