Mồ hôi gió đượm,
Thiếp thương chồng, thiếp phải chạy theo.
Con ơi, mẹ dắt lên đèo,
Chim kêu bên nọ, vượn trèo bên kia.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004