Đương khi bếp tắt cơm sôi,
Con ngồi khóc đói, chồng đòi tòm tem.
Bây giờ bếp đã cháy lên,
Cơm đà sắp chín, tòm tem thì tòm.


Khảo dị:
Đang cơn lửa tắt cơm sôi,
Lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem.
Bây giờ lửa đã cháy lên,
Lợn no con nín, tòm tem thời tòm.
Đang cơn lửa tắt cơm sôi,
Con thời đòi bú chồng đòi tòm tem.
Bây giờ lửa đã cháy lên,
Con đã bú đoạn, tòm tem thời tòm.
Đương khi lửa tắt cơm sôi,
Con thì đòi bú chồng đòi tòm tem.
Bây giờ lửa đã cháy lên,
Con thì đã ngủ tòm tem thì tòm.
Nguồn:
1. Tục ngữ phong dao - tập II, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Sống Mới xuất bản, Hoa Kỳ, 1997
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969