Chồng còng lấy vợ cũng còng,
Nằm phản thì chặt, nằm nong thì vừa.


Khảo dị:
Chồng còng lấy vợ cũng còng,
Nằm phản thì chật, nằm nong thì vừa.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]