Chồng còng lấy vợ cũng còng,
Nằm phản thì chặt, nằm nong thì vừa.


Khảo dị:
Chồng còng lấy vợ cũng còng,
Nằm phản thì chật, nằm nong thì vừa.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969