Đêm nằm nghĩ lại mà coi,
Thằng nài nho nhỏ cỡi voi tọng tình.
Vì tình nên phải theo anh,
Rau khoai chấm muối ngon lành chi đâu?
Đêm nằm nghĩ lại mà coi,
Lấy chồng hay chữ hơn soi gương vàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001