Tai em nghe anh đau đầu chưa khá,
Em băng đồng vượt sá, bẻ nạm lá anh xông.
Có làm vậy mới trọn đạo vợ chồng,
Đổ mồ hôi em chặm, sẩy ngọn gió lồng em che.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004