Đàn bà tốt tóc thời sang,
Đàn ông tốt tóc những mang nặng đầu.


Khảo dị:
Đàn bà tốt tóc thời sang,
Đàn ông tốt tóc thì mang nặng đầu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001