Đàn bà tốt tóc thời sang,
Đàn ông tốt tóc những mang nặng đầu.


Khảo dị:
Đàn bà tốt tóc thời sang,
Đàn ông tốt tóc thì mang nặng đầu.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]