Đàn bà như chỉ tìm kim
Trăm năm rồi cũng đi tìm đàn ông


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001