Đàn ông sâu sắc nước đời,
Đàn bà cạn sớt như cơi ăn trầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001