Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng,
Một là sát chồng, hai là hại con.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]