Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng,
Một là sát chồng, hai là hại con.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001