Đàn bà cũng là đàn bà,
Chồng bảo mua gà đi mua cuốc con.


Khảo dị:
Đàn bà năm bảy đàn bà,
Chồng dặn mua gà đi mua cuốc con.
Đàn bà năm bảy đàn bà,
Chồng dặn mua gà lại mua cuốc con.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]