Đàn bà cũng là đàn bà,
Chồng bảo mua gà đi mua cuốc con.


Khảo dị:
Đàn bà năm bảy đàn bà,
Chồng dặn mua gà đi mua cuốc con.
Đàn bà năm bảy đàn bà,
Chồng dặn mua gà lại mua cuốc con.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001