Đàn ông tích huyết thì sang,
Đàn bà tính huyết thì tan hoang cửa nhà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001