Đàn ông tích huyết thì sang,
Đàn bà tính huyết thì tan hoang cửa nhà.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]