Mặt các cô sao vẫn mỏng quèn?
Hay là bà mụ nặn không nên.
Tốn bao son phấn tô vào mãi,
Chẳng thấy xương da mọc nữa lên.
Trẻ vẫn da công bôi với trát,
Già còn đái tật lóm và đen!
Từ nay có muốn thêm dầy dặn,
Đừng rửa, đừng chùi, cứ để nguyên.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 60