Đòn gánh cho cong
Đôi quang cho nuốt đi rong chợ đồn
Ba năm trấn thủ lưu đồn
Tai nghe tiếng hát, tiếng mèn đường trong
Đôi dải yếm em, em bỏ thong dong
Cổ tay lượn vòng như nõn chuối non
Em chỉ khoe em đẹp em giòn
Lời ăn nết nói em còn kém xa
Có khôn ngoan cũng thể đàn bà


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001