Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:39

無衣 2

豈曰無衣?
與子同澤。
王于興師,
修我矛戟,
與子偕作。

 

Vô y 2

Khỉ viết vô y ?
Dữ tử đồng đạc (trạch)!
Vương vu hưng sư,
Tu ngã mâu cước (kích).
Dữ tử giai tác.

 

Dịch nghĩa

Há rằng anh không có áo quần ?
Thì cùng anh mặc chung chiếc áo nhỏ!
Vua sắp lấy mạng lịnh của thiên tử mà dấy binh.
Chúng ta cùng sửa soạn cây kích và cây mâu,
Để cùng anh đứng lên mà xông ra.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

trạch (đọc đạc): áo nhỏ ở trong để lót mồ hôi, vì mặc sát da kề mồ hôi và đất bẩn trong người, cho nên gọi trạch (trạch, hơi khí trong người).
kích: cây kích dựng trên xe, dài một trượng 6 thước.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Há anh quần áo lại không ?
Thì đây áo nhỏ cùng chung mặc vào.
Dấy binh thiên tử truyền rao,
Cùng lo sửa soạn kích mâu đàng hoàng.
Đứng lên xông tới ngang tàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Phải chăng bạn thiếu áo dùng,
Áo trong xin sẻ san cùng với anh.
Nay vua tuyển tướng hưng binh,
Này qua này kích sắm sanh sẵn rồi.
Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,
Cùng nhau ta sẽ ra nơi sa trường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Há anh không có áo quần dùng?
Chiếc áo nhỏ nầy cùng mặc chung!
Thiên tử sắp ban ra mạng lịnh,
Dấy binh dẹp giặc kẻ tàn hung.
Chúng ta sửa soạn mâu và kích,
Xông pha tìm giặc phải săn lùng..

Chưa có đánh giá nào
Trả lời