16/08/2022 12:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô y 2
無衣 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:39

 

Nguyên tác

豈曰無衣?
與子同澤。
王于興師,
修我矛戟,
與子偕作。

Phiên âm

Khỉ viết vô y ?
Dữ tử đồng đạc (trạch)!
Vương vu hưng sư,
Tu ngã mâu cước (kích).
Dữ tử giai tác.

Dịch nghĩa

Há rằng anh không có áo quần ?
Thì cùng anh mặc chung chiếc áo nhỏ!
Vua sắp lấy mạng lịnh của thiên tử mà dấy binh.
Chúng ta cùng sửa soạn cây kích và cây mâu,
Để cùng anh đứng lên mà xông ra.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Há anh quần áo lại không ?
Thì đây áo nhỏ cùng chung mặc vào.
Dấy binh thiên tử truyền rao,
Cùng lo sửa soạn kích mâu đàng hoàng.
Đứng lên xông tới ngang tàng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

trạch (đọc đạc): áo nhỏ ở trong để lót mồ hôi, vì mặc sát da kề mồ hôi và đất bẩn trong người, cho nên gọi trạch (trạch, hơi khí trong người).
kích: cây kích dựng trên xe, dài một trượng 6 thước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Vô y 2