Chưa có đánh giá nào
27 bài thơ
Tạo ngày 04/10/2005 11:04 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/04/2007 18:45 bởi Vanachi
Tần là tên nước Tần. Theo sách Vũ Cống, nước Tần đất ở khu vực Ung Châu, gần núi Điểu Thử Sơn.

Xưa ông Bá Ích giúp vua Vũ có công trị nạn lụt, được cho họ là Doanh thị, ở đất Tây Nhung để bảo vệ biên thuỳ phía tây.

Cháu sáu đời là Đại Lạc sinh ra Thành và Phi Tử. Phi Tử phụng sự vua Chu Hiếu Vương nuôi ngựa ở khoảng sông Kiên, sông Vị. Ngựa sinh sản rất nhiều, Phi Tử được vua phong cho nước phụ dung (nước nhỏ phụ thuộc vào nước chư hầu) ở đất Tần.

Đến thời Chu Tuyên Vương, rợ Khuyển Nhung tiêu diệt dòng họ của Thành, Tuyên Vương mới sai cháu ba đời của Phi Tử là Tần Trọng làm quan đại phu, đánh Tây Nhung, đã không thắng lại bị giết.

Đến khi U Vương bị rợ Khuyển Nhung và Tây Nhung giết, Bình Vương nhà Chu dời về phía đông, cháu của Tần Trọng là Tương Công đem binh hộ tống Bình Vương,…