Chưa có đánh giá nào
15 bài thơ
Tạo ngày 06/10/2005 21:48 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 07/04/2007 18:47 bởi Vanachi
Tào là tên nước Tào. Theo sách Vũ cống, đất nước Tào ở phía bắc Đào Khâu, thuộc Viễn Châu, vùng đồng nội khoảng hai cái đầm Lôi Hạ và Hà Trạch.

Vua Vũ Vương nhà Chu lấy đất phong cho em là Chẩn Đạo.