Bờ đê sông Nhữ lần đi,
Cây, nhành em đẵn, quản gì nhọc công.
Khi em chưa gặp được chồng,
Như cơn đói nặng, tấm lòng xót xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.