15.00
34 bài thơ
Tạo ngày 31/08/2005 01:06 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 06/04/2007 18:43 bởi Vanachi
Thơ của những nước Chu nam có 11 thiên, cả thẩy 34 chương, 159 câu.

Theo phần thơ Chu nam này, 5 bài thơ đầu đều nói về đức hạnh của bà Hậu phi:

Quan thư – nói về toàn thể bà Hậu phi.
Cát đàm, Quyển nhĩ – nói về ý chí và nết hạnh của bà Hậu phi đã như thế.
Cưu mộc, Chung tư – khen ơn đức của bà Hậu phi đã ban bố đến người khác.
đều chỉ về một việc mà nói vậy. Lời thơ tuy chỉ về Hậu phi, nhưng thực ra là để tỏ rạng cái công hiệu của đạo tu thân tề gia của Văn vương.

Đến bài Đào yêu, Thố tư, Phù dĩ thì nói về sự công hiệu của đạo gia tề thì quốc trị.

Bài Hán Quảng, Nhữ phần là thơ của nước phía nam phụ vào, để nhận thấy rằng thiên hạ đã có thể bình trị lần lần vậy.

Còn như bài…