Bốn ngựa ô chọn theo sức lực
Tập luyện theo phép tắc tinh rồi
Chỉ trong tháng sáu hiện thời
Quân trang ta đã xong xuôi may thành
Nhung y đã rành rành may sắm
Tiến quân ba mươi dặm thì đình
Đấy theo vua dạy xuất chinh
Giúp vua dẹp giặc an bình biên cương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.