Tháng sáu nay không yên rộn rịp
Binh xa nay liên tiếp nghiêm trang
Mạnh thay bốn ngựa sắp hàng
Ba quân đều mặc đàng hoàng nhung y
Quân rợ Địch kia thì đông khắp
Lòng ta thời khẩn cấp tiến binh
Vua sai ta gấp xuất chinh
Bảo toàn cương giới, an bình nước vua

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.