14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:53

六月 1

六月棲棲,
戎車既飭,
四牡騤騤,
載是常服。
玁狁孔熾,
我是用急,
王於出征,
以匡王國。

 

Lục nguyệt 1

Lục nguyệt tê tê,
Nhung xa ký sức.
Tứ mẫu quỳ quỳ,
Tái thị thường phục.
Nghiễm doãn khổng xí,
Ngã thị tâm cấp.
Vương vu xuất chinh,
Dĩ khuông vương quốc.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tháng sáu nay không yên rộn rịp
Binh xa nay liên tiếp nghiêm trang
Mạnh thay bốn ngựa sắp hàng
Ba quân đều mặc đàng hoàng nhung y
Quân rợ Địch kia thì đông khắp
Lòng ta thời khẩn cấp tiến binh
Vua sai ta gấp xuất chinh
Bảo toàn cương giới, an bình nước vua

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng sáu không yên mà rộn rịp,
Binh xa liên tiếp duyệt nghiêm trang.
Sắp hàng bốn ngựa luôn cường tráng.
Ăn mặc ba quân đều đàng hoàng.
Quân rợ Địch kia đông khắp chốn,
Lòng ta khẩn cấp tiến binh càn,
Vua sai ta gấp đi chinh chiến,
Cương giới bảo toàn vua nước an.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tháng sáu rộn ràng
Xe binh sửa sang
Bốn ngựa hăng hái
Chở đầy quân trang
Hung Nô hung hản
Ta gấp lo toan
Vì vua ra trận
Giữ nước bình an

Chưa có đánh giá nào
Trả lời