Biển là đồng nước mênh mông.
Đường cày vỡ sóng cuộn tung luống dài.
Cánh buồm nhú nắng ban mai.
Như cây lúa biếc mọc ngoài khơi xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]