Bác kim giờ thận trọng
Nhích từng li, từng li.
Anh kim phút lầm lì
Đi từng bước, từng bước.

Bé kim giây tinh nghịch
Chạy vút lên trước hàng.
Ba kim cùng tới đích
Rung một hồi chuông vang.


Hoài Khánh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]