Hai bên thời núi giữa thời sông,
Có phải đây là Kẽm Trống không.
Gió vật sườn non kêu lắc rắc,
Sóng dồn mặt nước vỗ long bong.


(Theo bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Kẽm Trống

Hai bên thời núi giữa thời sông,
Có phải đây là Kẽm Trống không.
Gió đập cành cây khua rắc đắc,
Sóng dồn mặt nước vỗ long bong.
- Bản Quốc văn tùng ký
Hai bên thời núi giữa thời sông,
Có phải đây là Kẽm Trống không.
Gió thổi cành cây khua lắc cắc,
Sóng dồn mặt nước vỗ lung tung.
- Bản Xuân Hương thi sao
Vịnh cái Kẽm Trống

Hai bên thời núi giữa thời sông,
Có phải này là Kẽm Trống không.
Trên núi gió khua cây lắc cắc,
Dưới sông sóng vỗ
nước long tong.
Theo các văn bản chữ Nôm thì bài này chỉ có 4 câu, tuy nhiên theo bản quốc ngữ sau này còn 4 câu nữa:
Ở trong hang núi còn hơi hẹp,
Ra khỏi đầu non đã rộng thùng.
Qua cửa mình ơi nên ngắm lại,
Nào ai có biết nỗi bưng bồng.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]