Mừng ông mụ tốt đôi cha chả!
Kẻ đôi mươi người sắp sỉ bảy mươi;
Kia Phụ Dực nọ Quỳnh Côi,
Thiên tác hợp có xa xăm bao ná.
Thiếu nhi kiều, vô phụ hồng nhan chi giá,
Lão ích tráng, ninh tri bạch thủ chi tâm;

Khi giương nhỡn khi chống cằm,
Tưởng nông nỗi cũng nực cười thuở ấy.
Khôn nứng của nằm thiên cổ dậy,
Càng rầu cái chực ngũ canh di;
Chữ tình là chữ chi chi,
Cái đời là cái gì gì xưa nay?
Rằng hay mới thực là hay!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 134, tháng 10-1928