Cũng cùng là chất liệu để đúc ra đồng tiền bằng đồng, nhưng vì thiếu đồng nên đồng tiền không được vuông tròn đầy đủ nên mang tiểng "hoẻn", tức nói nôm na là đồng tiền không được vuông tròn đầy đủ (thiếu cân đối)
Cũng cùng than là cũng nấu trong cùng 1 lò, 1 bễ và cũng được đốt bằng 1 loại than thôi nhưng vì thiếu đồng nên đồng tiền bị kém cạnh mà bị xếp loại là đồng tiền hoẽn.