Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông,
Giếng tót thanh thơi rất lạ lùng.
Cầu trắng phau phau hai ván ghép,
Nước trong leo lẻo một dòng thông.
Cỏ gà lún phún leo quanh mép,
Cá diếc le te lội giữa dòng.
Giếng ấy thanh tân ai đã biết,
Đố ai dám thả nạ rồng rồng.


(Theo bản khắc 1921)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Vịnh cái giếng thơi

Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông,
Giếng tót thanh thơi giếng lạ lùng.
Cầu trắng phau phau đôi ván ghép,
Nước trong leo lẻo một dòng thông.
Cỏ gà lún phún leo quanh mép,
Cá diếc le te lội giữa dòng.
Giếng ấy thanh tân ai biết,
Thư sinh xin thả nạ rồng rồng.
- Bản Xuân Hương thi vịnh
Vịnh cái giếng

Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông,
Có giếng xinh thay giếng lạ lùng.
Cầu trắng phau phau đôi ván ghép,
Nước trong leo lẻo một dòng thông.
Cỏ gà lún phún chung quanh mọc,
Cá diếc thung thăng rạch giữa dòng.
Đôi ấy thanh tân ai dám biết,
Thư sinh xin thả rồng rồng.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008