Hàn Sơn thẳm,
Hợp bản tâm.
Toàn đá trắng,
Chẳng hoàng kim.
Tiếng suối chảy,
Tưạ đàn cầm.
Có Tử Kỳ,
Ấy tri âm.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)