Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (80 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ko Un - 고은 (Cố Ẩn, 古隱)

34.67
1933-?, Hàn Quốc
192 bài thơ, 14388 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/03/2008 02:08

Kuji - 구지 (Cầu Chi, 求之)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 708 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/04/2021 19:33

Kung Nyeo - 궁녀

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 299 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/11/2020 20:19

Kwon Pil - 권필 (Quyền Tất, 權韠)

1569-1612, Hàn Quốc
5 bài thơ, 1266 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/06/2017 14:29

Kye Rang - 계랑 (Quế Nương, 桂娘)

1531-1550, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1392 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/01/2012 22:17

Lee Cho-nyon - 이조년 (Lý Triệu Niên, 李兆年)

1269-1343, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1534 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/12/2011 04:39

Lee Dong-soon - 이동순 (Lý Đông Tuân, 李東洵)

1950-?, Hàn Quốc
4 bài thơ, 1713 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/04/2008 20:46

Lee Gyu-bo - 이규보 (李奎報)

1168-1241, Hàn Quốc
3 bài thơ, 646 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/09/2021 08:21

Lee Hwang - 이황 (Lý Hoảng, 李滉)

15.00
1501-1570, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1722 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/01/2012 20:15

Lee Hyeonggi - 이형기

1933-2005, Hàn Quốc
1 bài thơ, 335 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/08/2021 17:04

Trang trong tổng số 8 trang (80 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối