Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (78 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Park Je-chun - 박제천 (Phác Đê Thiên, 朴堤千)

1945-?, Hàn Quốc
7 bài thơ, 1276 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/08/2008 04:03

Park Mok-wol - 박목월 (Phác Mộc Nguyệt, 朴木月)

13.00
1916-1978, Hàn Quốc
2 bài thơ, 1437 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/02/2011 03:10

Ryu Shi-hwa - 류시화

1959-?, Hàn Quốc
2 bài thơ, 74 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/08/2021 14:55

Seo Geo-jeong - 서거정 (Từ Cư Chính, 徐居正)

1420-1492, Hàn Quốc
3 bài thơ, 576 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/10/2018 14:25

Seo Jeong-ju - 서정주 (Từ Đình Trụ, 徐廷柱)

24.50
1915-2000, Hàn Quốc
6 bài thơ, 2699 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/04/2008 08:58

Seong Hon - 성혼 (Thành Hồn, 成渾)

1535-1598, Hàn Quốc
1 bài thơ, 479 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/06/2017 06:39

Shin Kyung-rim - 신경림 (Thân Canh Lâm, 申庚林)

1936-?, Hàn Quốc
31 bài thơ, 2544 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/08/2008 21:07

Shin Seok-jeong - 신석정 (Tân Tích Chính, 辛锡正)

1907-1974, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1062 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/01/2012 03:05

U Tak - 우탁 (Vũ Trác, 禹倬)

1263-1342, Hàn Quốc
2 bài thơ, 566 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/06/2017 06:45

Wolmyeong - 월명 (Nguyệt Minh, 月明)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 992 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/02/2011 22:19

Trang trong tổng số 8 trang (78 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối