Sứ thiều năm trước ruổi phương xa,
Tiết phụng đường đường chúng ngợi ca.
Muôn dặm Chu Nhai như vảy vụn,
Một sông Ngân Hán vượt tinh sà.
Chuyển du đã nghỉ nơi Nam quận,
Khói lửa vừa yên chốn Hải Nha.
Mang đảy trở về chầu chúa thượng,
Lại vâng ân chiếu xướng “Hoàng hoa”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.