Sài Hầu quyết hiến mình cho nước,
Chí khí sao rất mực thâm thuần!
Anh em tuyệt vức liều thân!
Ốc Nhai một cặp ngọc lân khác nào.
Nói cười được phong hầu Vạn Lý
Tuốt gươm xông hùm khí lên trời.
Đường nguy dong ruổi như chơi,
Ở nơi khách địa như nơi xóm làng.
Chí Nguyên đã hà hoang yên dẹp,
Bốn phương đều khép nép xưng thần.
Cớ sao trái mệnh ba lần,
Cho nên phế lập nguyên nhân rõ ràng.
Bỏ lốt vảy thay bằng xiêm áo,
Chủ quân dân trên đảo man di.
Đường hoàng rạng vẻ uy nghi,
Ngửa trông giúp đỡ lấy vì nhân quân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.