Một chiếc thuyền câu, đôi tiểu đồng,
Trong thuyền ngồi rảnh, mái chèo buông.
Không mưa tất thảy đều căng tán,
Chẳng phải che đầu, đón gió giương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.