Sườn dốc trăm ngàn bậc đá
Trạm hư hai ba nóc nhà
Bếp ướt củi không lửa đốt
Ruộng xấu cơm lẫn cát pha
Cọp dữ ngày mài răng bén
Lính gầy đêm oán khóc la
Đường đi khó khăn như thế
Buồn thêm cho kẻ xa nhà

tửu tận tình do tại